English

6. Complete the text with the words in the box.

Four months ago, Rob (1) split up with his girlfriend, Jane, after four years together. Rob felt lonely. He wanted to start a new relationship , but it was difficult to meet anyone in the small town where he lived. So he decided to try online dating. During the first week five women emailed him, but one woman, Rosa, sounded like the women of his dreams . They arranged to meet, and, as soon as Rob saw Rosa it was love at firs sight. After only two months together, he invited Rosa out to a romantic restaurant and proposed to her.

7.  Underline the correct word.

a) Jill is very considerate / confident . She always remembers my birthday.
b) I’ve never seen Cary sad. She’s always smiling, and mscrable  / cheerful.
c) Is Theo late again? He’s so unreliable / unfaitful
d) Katy is so dull / shy. I nearly fell asleep when she was telling me about her work.
e) Lee didn’t give me any of his chocolates. He’s so impractical/selfish.
f) Ken didn’t tell me he’d won that big prize for his book. He’s very modest / arrogant, isn’t he?

2. Read the article again and underline the correct words.

a) Pete and Ned have similar / different  interests.
b) Pete thinks Ned is confident / arogant  while Grace thinks Ned is confident / arrogant.
c) Grace  / Alicia has lived in the house longer than anyone else.
d) Leo spends the most / the least time in the house.
e) Ned thinks Leo is amusing / inteligent
f) Grace likes Pete / Ned
g) Leo gets on best with Grace / Alicia.

Advertisements

English

2. Complete the descriptions using the present simple or the present continuous.

a) She looks like a kind woman. She is not related to the child in the
photo. The child comes from India.
b) He poses with his girlfriend. They seem very happy together.
c) She is smiling, and showing us a photo of her twin boys.
d) He is holding a photo of his wife. It reminds him of a lovely holiday.

3.  Do these verbs describe actions or states? Underline the correct verb forms.

a) I think / ‘m thinking photos of friends and family are / are being important.
b) I have / ‘m having lots of photos, on my phone.
c) Photos remind / are reminding me of special occasions.
d) I hate / ‘m hating photos of me.
e) People think / are thinking that I look / ‘m looking like my mother.
f) I think / ‘m thinking that I take / ‘m taking after my father.

English

1.Look at the adverbs in the box and the sentences in the table. Answer the questions.

With ‘gradable’ adjectives

This is ___ good!

With ‘non gradable’ adjectives

This is ___ incredible!

1.Which adverbs can you use to complete sentence a?

This is (really, very) good!

2.Which adverbs can you use to complete sentence b?

This is (absolutely) incredible!

3.Which adverb can you use in both sentences?

Extremely

4.Which sentence did Mike use to describe his first parachute jump?

This is absolutely incredible!

2.Find pairs of adjectives in the box that have similar meanings. List them in the table under the appropriate headings. Use your dictionary if necessary.

GradableNon-gradable
angryfurious
coldfreezing
dirtyfilthy
surprisedastonished
funnyhilarious
interestingfascinating
exitingthrilling
hotboiling
tiredexhausted
prettygorgeous
terrifiedastonished

English

1. Read Mike’s blog. Choose the best description of his attitude towards skydiving.

a) Mike never wants to go skydiving again. (False)

b) Mike can’t live without skydiving. (True)

c) Mike thanks skydiving it too dangerous. (False)

2. These sentences summarise Mike’s story. Correct the factual mistake in each sentence.

a)Mike was watching the television one evening when he saw an advert for skydiving.

b)The next day he phoned the skydiving center and booked a jump.

c)After a day’s training he wondered if he was completely mad.

d)His first jump was unforgettable. It was a beautiful, cloudless evening.

e)When he jumped out of the plane his mind went blank.

f)After his first jump he was hooked.

g)On his 1,040th he had an accident because another skydiver collided with his parachute.

h)He nearly died. His motivation to get better was so that he could skydive again.

English. Check your progress

1.A

2. Despite  he’s not very tall. He plays basketball very well.

3. However I look like my mother. My brother looks like my father.

4. I continued working. Even though I was really tired.

5. I thought the exam was difficult. Although I think I passed.

1.B

2. I saw them ten minutes ago so they can’t have gone far.

3. They’re speaking Spanish, so they might be from Argentina.

4. I rang her, but she didn’t answer. She might have gone bed early.

5.You’ve just eaten. You cant be hungry already.

1.C

  1. I must have dropped my phone somewhere.  I can’t find it anywhere.
  2. They might get lost  somewhere
  3. You can’t stay up all night.

2.A

2-d

3-e

4-a

5-c

2.B

2.I start out as a paper girl, and now I am a journalist for the same newspaper.

3.All your hard work on my dress has really pay off. It looks fantastic.

4. Let’s just go off the barbecue until the weather gerts better.

5. Yesterday I come across an old photo of my mum when she was a teenager. She was a pretty

6. The fire is call out. Let’s put some more wood on it.

English

Առակ նեղվածության մասին

Աշակերտն ուսուցչին հարցրեց.

– Դու այնքան իմաստուն ես, միշտ լավ տրամադրություն ունես, երբեք չես բարկանում: Օգնիր, որ ես էլ այդպիսին դառնամ:

Ուսուցիչը համաձայնեց և խնդրեց, որ աշակերտը բերի մեկ կարտոֆիլ ու թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակ:

– Եթե դու բարկանաս ինչ-որ մեկի վրա և նեղանաս նրանից, վերցրու կարտոֆիլը, նրա վրա գրիր այն մարդու անունը, ում հետ վիճել ես, և դիր տոպրակի մեջ:

– Եվ վե՞րջ,- հիասթափված ասաց աշակերտը:

– Ոչ,- պատասխանեց ուսուցիչը,- դու այն միշտ քեզ հետ պիտի տանես, ուր էլ որ գնաս, և ամեն անգամ, երբ էլի ինչ-որ մեկը նեղացնի քեզ, կարտոֆիլի վրա ավելացնես նրա անունը:

Աշակերտը համաձայնեց: Անցավ որոշ ժամանակ: Աշակերտի տոպրակը լցվեց կարտոֆիլներով և շատ ծանրացավ: Շատ դժվար դարձավ այն միշտ հետը տանելը: Բացի դրանից, առաջինը դրված կարտոֆիլը սկսեց փչանալ, ու ահավոր հոտ տարածվեց շուրջբոլորը:

Այդ ժամանակ աշակերտը եկավ ուսուցչի մոտ ու ասաց.

– Սա արդեն հնարավոր չէ տանել. Նախ՝ շատ ծանր է արդեն, հետո էլ՝ կարտոֆիլը փչացել է: Մի ուրիշ բան առաջարկիր:

Ուսուցիչն ասաց.

– Լսիր, նույն բանը քեզ հետ է կատարվում: Ուղղակի դու դա միանգամից չես նկատում: Քայլերդ վերածվում են սովորության, սովորությունը` բնավորության, ինչն էլ ծնում է վատ արատներ: Ես քեզ հնարավորություն տվեցի դրան կողքից հետևել: Ամեն անգամ, երբ կորոշես նեղանալ որևէ մեկից կամ, հակառակը, նեղացնել ինչ-որ մեկին, մտածիր` արդյո՞ք քեզ պետք է այդ բեռը:

About Parable Sting …

The pupil asked the teacher.

– You are so wise, you always have a good mood, you never get angry. Help me to become such. The teacher agreed and asked the pupil to bring one potato and a transparent polyethylene bag

.- If you’re angry with someone and get tired of it, take the potatoes, write on it the person you argue with and put it in the bag.

“And finally,” said the student disappointed.

“No,” replied the teacher, “you always bring it with you wherever you go, and every time someone hits you, add the name to the potatoes.

The student agreed. It’s been a while. The student bag filled with potatoes was very heavy. It was very difficult to always keep it back. Additionally, potatoes began to decay, and the terrible smell spread around.

At that moment, the disciple came to the teacher and said:

– This is not possible anymore. First, it is very hard, and then the potatoes have been spoiled. Offer something else.

The teacher said:

“Listen, the same thing happens to you.” You just do not notice it at once. Your steps are transformed into a habit, a habit of character, which causes bad flaws. I gave you the chance to follow it. Every time you decide to shrink from someone or on the contrary, hurt someone, think if you need that burden.


	

English

Մեծագույն իմաստնություն

Մի անգամ գիշերն այն նահանգում, ուր տեղակայված էր վանական համալիրը, առատ ձյուն տեղաց: Առավոտյան, երբ աշակերտները հավաքվեցին սրահներից մեկում, ուսուցիչն ասաց`ի՞նչ անենք, որ այս ձյունը մաքրվի:

Աշակերտներից մեկն առաջարկեց աղոթել, որ եղանակը տաքանա, մյուսն ասաց, որ պետք չէ սենյակներից դուրս գալ  մինչև ձյան հալվելը, երրորդն էլ հավելեց, թե նրա համար, որ ճանաչել է իմաստնությունը, միևնույն պիտի լինի՝ կա՞ ձյուն, թե՞ ոչ:

Ուսուցիչն ուշադիր լսեց բոլորին ու ասաց.

– Իսկ այժմ վերցնում ենք գոգաթիակներն ու գնում ձյունը մաքրելու:

Առակի միտքն այն է, որ չմոռանանք, որ խոսքից միշտ պետք է գործի անցնել. դա է, որ աշխատում է անխափան:

The greatest wisdom

Once a night in the state, where located monastic complex, abundant snow in the morning. In the morning, when the students gathered in one of the halls, the teacher said, “What should we do to clear this snow.One of the disciples offered to pray that the weather would warm up and the other said that there was no need to go out of the room until the snow melted, and the third added that for him to know wisdom, there must be snow or anywhere.

The teacher listened carefully and said

– And now we take the scoop and buy snow.

The point of the proverb is to keep in mind that we should always keep on speaking. That is, it works smoothly.