Posted in Հավաք, Անգլերեն

English project

2019-2020 school year was very interesting for me, because I have got many things from all subjects we pass. My English was improved, now I can speak English more fluently, than before.

The great amount of the project made our English lessons more interesting, my favourite project was “I am a journalist”.

On the English part of my blog I have added many homework exercises, as well as videos of our projects.
The coming high school helped me a lot. I have become more confident, get acquainted with many fantastic people.

I have liked our travels very much, they were unforgettable for me, so can not distinguish which one was the best.

Posted in Նախագծեր, Վերլուծեցի, Անգլերեն

Reading a book

During these days I have once again read Vardkes Petrosyan’s books “I have already grown up, mother”. The clash of generations is inevitable at all times. The problem is exacerbated when teenagers rush into life and act on their own. It seems to them that they were born to change the world. At the end of the book, the author writes: “I know, they’ll say, ‘At the age of seventeen, few people leave their homes for those things, and then they might even insist.’ “If you know such a person, say his name and address.” I will say that the name is youth and the address is life. Then I will say that literature is not a table of addresses. ” I am very impressed of this book.

Posted in Անգլերեն

English 30-10

1

1.He will have reached  the summit long before count to one thousand

2.By the time John paints​ the living room, Sarah will have cooked his favourite meal.

3.When my mother will have retured from work, I already dothe shopping.

4.Jack will have washed  his car till you make dinner

5. By the time I get there, the film has start

6.I will have spent all my holiday money by the end of the week.

7.He will have repaired  Bill’s car when he come to take it.

8.The learners will have not finished  the translation of the article before the teacher come

9.By next year, she will have received  her promotion.

10.The play will not have started  before we get to the theatre.

Task 2. Examination Card 2

Task 1. Read the text, translate the last passage into English:

One day a man went to see his doctor and said to him, ‘I’ve swallowed a horse, doctor, and I feel very ill.’

The doctor thought for a few seconds and then said, ‘All right, Mr. Lloyd, I’ll help you. Please lie down on this bed.’

The doctor’s nurse gave the man an injection, the man went to sleep, and the doctor went out quickly to look for a horse in the town. After half an hour he found one, borrowed it and took it into his office, so

when Mr. Lloyd woke up, it was there in front of him.

– Ահա ձին, պարո՛ն Լոյդ,- ասաց բժիշկը,- ես հանել եմ նրան ձեր ստամոքսից և այն այլևս ձեզ չի անհանգստացնի:

-Here’s the horse, Mr. Lloyd,’ said the doctor, ‘I have taken him out of your stomach, and it will not bother you anymore.

Սկզբում պարոն Լոյդը ուրախացավ, բայց հետո կրկին նայեց ձիուն և ասաց.

– Բայց… բժի՛շկ, իմ ձին սպիտակ էր, իսկ այս մեկը շագանակագուն է:

At first Mr. Lloyd was glad, but then he looked at the horse again and said.

-But… Doctor my horse was white, this one is brown.

Task 2. Use the verbs in the brackets in the correct tense form:

 1. He met his wife when hed been working (work) in Brussels
 2. My father has gone (go) to the bank. He’ll be back soon.
 3. My students had been not listening (not listen) when I gave the instructions.
 4. Gonzalo is thirsty! I will get (get) him a glass of water
 5. If it didn’t rain (not rain) we’d lie on the beach.

task 3. Read the text and fill in the gaps in the text with one of the four choices given below.

     From the history of tennis

Four thousand years ago, an Egyptian sculptor carved a picture on a wall of two women hitting a ball back and forth from hand in (1) hand. Is this the ancestor of tennis?

Tennis was brought (2) to Norway from Greece in 500 A>D. It became so popular betwean the twelfth and fourteenth century that every town in  France had own court (3).But this was a very different game from the one we see at Wimbledon today. At first the game was played bar-handed with a leather ball filled with dog’s hair. (4)  Later rougher materials like sand and chalk were used but these caused injures to the players’ bands. This led to the use of protective gloves. (5)which got bigger and bigger as time went on until it was necessary to cut out the centres and replace them with fight ropes. Gradually these gloves evolved into rackets.

 1. a) in b)under     c)out   d) to
 2. a) sent b)caught     c)known  d) brought
 3. a) centre b)hall     c)courtroom  d) court
 4. a) Later b)Late     c)Lately  d) Latter
 5. a) it b)which     c)this  d) what
Posted in Անգլերեն

The project ‘’ A tour for my friend’’

A very interesting thing happened with me yesterday. I was watching TV , when my friend from UK wrote me via WhatsApp. She told me that she is going to come to Armenia in this summer, she asked me to organize her day very well. So I decided to make a three -day tour for her.

Day 1 

 At 7:00 I will go to the airport to meet her, when we meet each other we’ll go home to have a rest and breakfast together, I have planned to make pancake for her as she likes it so much.   
At 14:00 we will go for a walk around the House of Opera , Northern Avenue,Cascade,Tzitzernakaberd. In the evening than we will come back and eat tolma

Day 2We wake up at 10:00, we have breakfast together and at 11:30 we go to the Garni, I want her to see it, as it is very old and is included in UNESCO, then we go to  Gekhard , eat Armenian lavash at Garni tun, where the food is very tasty. In the evening we come to Yerevan and walk along the streets.

Day 3

The last day we wake up at 10:00 we go to the Savan lake, we see Sevanavank,swim in the lake, eat Sevan fish and come back. In the evening, we go to Vernissage and buy  souvenirs for him, good bye my friend, hope you like Armenia.

Posted in Անգլերեն

Distance Learning for Grade 9 / 16.03-20.03/

Task 1

An adverb ( which has –ly ending) is a word that describes verbs whereas an adjective is a word that describes nouns or pronouns.  (Մակբայը լրացնում, նկարագրում է բային, իսկ ածականը՝գոյականին կամ դերանունին)

Eg. He drove off angrily    /      He is an angry boy.

But there are some words ending in –ly are adjectives. Common examples: deadly, friendly, likely, lovely, silly, ugly, unlikely.

 • Put in the correct word.

1 Two people were ……. injured in the accident, (serious / seriously)

2 The driver of the car had …….. injuries, (serious / seriously)

3 I think you behaved very …………………… (selfish / selfishly)

4 Tanya is … upset about Losing her job. (terrible / terribly)

5 There was a ……. change in the weather, (sudden / suddenly)

6 Everybody at the carnival was dressed……, (colourful / colourfully)

7 Linda usually wears ……. clothes, (colourful / colourfully)

8 Liz fell and hurt herself really ……(bad / badly)

9 Joe says he didn’t do well at school because he was ………………….. taught, (bad / badly)

10 The children were playing in the garden…….. (happy / happily)

 • Examination Card 1.

Task 1. Read the text, translate the last passage into English:

Jack was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship.

One summer he came back from a long voyage and found new neighbours near his mother’s house. They had a pretty daughter, and Jack soon loved her very much.

He said to her, ‘My next voyage will begin in a few days’ time, Gloria. I love you, and I’ll marry you when I come back. I’ll think about you all the time, and I’ll write to you and send you a present from every port.’

Առաջին նավահանգիստը, որտեղ Ջաքը կանգ առավ, Ֆրիթաունն էր: Նա այնտեղից Գլորիային թութակ ուղարկեց: Այդ թութակը խոսում էր հինգ լեզվով:

The first port where Chuck stopped was Freetown. From there he sent Gloria a parrot. This parrot spoke five languages.

Երբ Ջաքի նավը հասավ Ավստրալիա, նա նամակ ստացավ Գլորիայից: Նամակում գրված էր. «Շնորհակալություն թութակի համար, Ջա՛ք: Այն ավելի համեղ էր քան ճուտը»:


When Chuck’s ship arrived in Australia, he received a letter from Gloria. The letter read: “Thanks for the parrot, OK. It was more delicious than chicken. “

Task 2. Use the verbs in the brackets in the correct tense form:

 1. I —- (never come) across such a big snake in my life. What about you?

have never come

 1. We —- (look for) her ring for two hours when we found it in the bathroom.

 had been looking 

 1. Hi, I _-(be) Matt Rotell, a friend of Alice’s.
 2. While climbing onto the mountain top, I —- (meet) a strange animal which I’d never seen before.

met 

 1. If I __________ (find) a good job, I’ll move to Madrid.

 find

Task 2

 • Essay ”My favourite corner in the school. Where do you like to spend your time? Why?”


I don’t have a favorite corner in my school because every corner in the school is close to me. At school I have a memory in every corner and there is still no corner to be more intimate․ That why i don’t have a favorite corner in my school.

 • Project  ՛՛ Everything about interesting‘’ The advantages and disadvantages of the internet’’/ Part 5/  What do you think about distance learning, is it useful? / Part 6  ( speak and record yourself)


In our school, online teaching is just as normal, because up until now, it was almost a joke. We were just doing homework online and taking classes at school and now we are already doing online classes. Our school teaches media and to schedule an epidemic our school has the first to do lessons online․

Posted in Անգլերեն

English

 1. If your conditions are competitive, we will place an order.
 2. If I had more time, I would do a course in business English.
 3. If we had known more about their culture, negotiating would have been easier.
 4. If you customize your CV, your chances of getting a job will be better.
 5. We will cancel our order if you don’t deliver the goods by Friday.
 6. If Brittany spoke better English, she would apply for a job abroad.
 7. If you had told me about the problem, I would have helped you.
 8. I would let you know if I weren’t satisfied.
 9. If you execute the order carelessly, they won’t place another order with you in the future.
 10. If I were you, I would not worry about the presentation.