Posted in Վրացերեն

Վրացերեն

ես եմ-մե վար

դու ես – շեն խար

նա է – իս արիս

մենք ենք – չվեն վառթ

դուք եք – թվեն վառթ

նրանք են- իսնի առիան

 

Posted in Վրացերեն

Վրացերեն

Մոտ-ախլո

հեռու-շորս

իմ տունը մոտ է-չեմի սախլի ախլոս արիս

երկար-գռձելի

կարճ-մոկլե

 

Posted in Վրացերեն

Վրացերեն

Սպիտակ-թեթրի

Սև-շավի

Կապույտ-լուրջ

Կանանչ-մծվանե

Կարմիր-ծիթելի

Գույն-փերի

Վարդագույն- վարդիսփերի

Մանուշակագույն- իսփերի

Շագանակագույն -շոկոլադիփերի

Դեղին-կղվիթելի

Ունեմ-մաքվս (անշունչ)

 

Posted in Վրացերեն

Վրացերեն

Խաղալիք-սաթամաշո

Ես խաղում եմ- վը թամաշո

գնդակ-բուռթի

ես խաղում եմ գնդակ-մէ թամաշո բուռթի

դու ինչ ես ուզում-շենրա գինդա

Ռոգո րիա-ինչպիսին է

Հայելի-սարկե

 

Posted in Վրացերեն

Վրացերեն

Ներեղություն-ուկացրավար

Ժամը քանիսն է- ռոմելի սթիա

Ժամ-սաթի

Մեկ ժամ- էռթի սաթի

Սեղանի վրա-մագիդա զէ

Սեղան-մագիդա

Պատուհան-փանջարա

Աթոռ-սկամի

Դուռ-կառեբի

Սեղանի վրա կա հեռախոս- մագիդա զէ տելեֆոնի արիս

Զէ-վրա

Պայուսա-չանթա

Դասարանում-կլասշի

Պայոսակում-չանթաշի

Գրադարան-բիբլիոթեկա

Արիս-կա

Գրադարաում կա գիրք-բիբլիոտեկի արիս ծիգնի

Ծիգնի-գիրք

Ծիգնիշի-գրքում

Սեղանի տակ-մագիդիս քվեշ

Քվեշ-տակ

Սեղանի կողքը-մագիդան թան

Թան-կողքը

Posted in Վրացերեն

Վրացերեն

Բառեր

Մե մինդա-ուզել

Թեթրի-սպիտակ,փող

Բուրթի-գնդակ

Ծութի-րոպե

Չվեն-մենք

Շեն-ինքը

Երկուշաբթի-Օշաբաթի

Երեքշաբթի-Սամշաբաթի

Չորեքշաբթի-Օթխշաբաթի

Հինգշաբթի-Խութշաբաթի

Ուրբաթ-Պարասկէվի

Շաբաթ-Շաբաթի

Կիրակի-Կվիրա

Դղես րա դղեա-այսօր ինչ, որ է

Դղես սամշաբաթի ա-այսօր երեքշաբթի է

Շեն սադ ցխովրոպ-դու որտեղ ես ապրում

Մե ցխովրոպ Էրէվանշի-ես ապրում եմ երևանում

Մե վճամ-ես ուտում եմ

Շեն ճամ-դու ուտում ես

Իս ճամս-նա ուտում է

Պուրի-հաց

Կարաքի-կարաք

Չվեն վճամթ- մենք ուտում ենք

Թքվեն ճամթ — դուք ուտում եք

Իսինի ճամեն-նրանք ուտում են

Մե վլապարակոբ — ես խոսում եմ

Շեն լապարակոբ — դու խոսում ես

Իս լապարակոբս — նա խոսում է

Քարթուլի-վրացերեն

Սոմխուրի — հայերեն